PiratePad
Full screen

Server Notice:

hide

Public Pad Latest text of pad motioner-5 Saved March 28, 2010

 
     
Motion 6.1
Motion 6.1: NIls Agnesson, Victoria Westberg, mfl yrkar
att i Ung Pirats stadga ändra paragraf 16, stycke åtta, andra meningen från " Medlem kan rösta på upp till fem (5) kandidater." till "Medlem kan rösta på upp till femtioen (51) kandidater."
 
Y4: Jakob Jarmar yrkar
att i motion 6.1 om val till kongressen ändra meningen 
"Medlem kan rösta på upp till femtioen (51) kandidater" 
till "Medlem kan rösta på upp till tio (10) kandidater".
 
Y5: David Bergström, Nicholas Miles och Olof Noaksson yrkar
att stadgeparagraf 16, Kongressombudsval, stycke 6
"Kongressombud och kongressreservombud väljs av förbundets medlemmar. Medlem kan rösta på upp till fem (5) kandidater" 
appenderas följande formulering
"Dessa ska kunna rangordnas av den röstande medlemmen"
att §16, stycke 7 
"De kandidater upp till antalet kongressombud som ska väljas, som erhåller flest antal röster blir kongressombud. Vid lika röstetal avgör slumpen" 
mening 2 ändras till
"Vid lika röstetal avgör rangordningen, efter metod beslutad av kongressombudsansvarig utsedd av förbundsstyrelsen."
 
 
Motion 6.2
Motion 6.2: Tommy Mogren yrkar
att UP för att försöka motverka individuell diskriminering, både inom UP och utåt tar ställning emot könskvotering.
 
Y2: Eva Wei och Kristian Alvarez Jörgensen yrkar
att Ung Pirat i den mån det är möjligt ska undvika kvotering vid tillsättande av förtroendevalda, eller anställningar inom Ung Pirat. Däremot så ska detta inte på något sätt förhindra tillämpandet av positiv särbehandling.
 
Y6: Adam Eltén yrkar
att att-satsen till motion 6.2 stryks och ersätts med följande
"att Ung Pirat förbjuder all form av kvotering i ombudsval och stadgeval. Detta får inte hindra att lokalavdelningar kvoterar eller att valberedningen kvoterar sitt förslag till styrelse"
 
Y7: Adam Eltén yrkar
att att-satsen till motion 6.2 stryks och ersätts med följande
"att Ung Pirat förbjuder all form av kvotering i ombudsval och stadgeval, utom i fall där det förhindrar förbundet från att få bidrag. Detta får inte hindra att lokalavdelningar kvoterar eller att valberedningen kvoterar sitt förslag till styrelse"
 
 
 
Motion 6.3
Motion 6.3:  Stefan Flod, Klara Ellström mfl yrkar
att förbundskongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att 
1. Ramar och rollfördelning kring uppmuntran och synliggörande av ideella insatser skall fastställas.
2. MInst 80 uppmuntringspresenter ska skickas ut för bra arbetsinsatser under 2010.
3. För detta ändamål skall 10 000kr avsättas under 2010
 
Y1: Tommy Mogren och Staffan Jonsson yrkar
att förbundskongressen ändrar punkt 2 i motion 6.3 till:
"Anordna åtgärder eller aktiviteter i uppmuntrande syfte till Ung Pirats medlemmar vid uppvisat engagemang med goda intentioner, oavsett resultatet av detta engagemang."
 
Y3: Snild Dolkow, Daniel Thorlin och Adam Eltén yrkar
på  avslag på motion 6.3 "Uppmuntran och synliggörande av ideella insatser." Oavsett hur många "uppmuntringspresenter" det blir och hur välmenande synliggörandet är kommer det att vara omöjligt att tacka alla som förtjänar det. Risken är att vissa grupper känner sig utelämnade eller förbisedda.
 
Motion 6.4
Stefan Flod yrkar
att lokalavdelningar i bilaga: Lista över avregistreringshotade lokalavdelningar 2010 avregistreras som medlemslokalavdelningar i Ung Pirat om de inte håller årsmöten eller verksamhet för 2010 senast den 31 december 2010.